Login

English is fun! & Deutsch? Einfach!

Orły Ochota

pro

Rekrutacja 2018/2019

Uwaga kandydaci do klas „1”

W roku szkolnym 2018/19 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych, w tym jednej klasy, która będzie pracowała w systemie dwujęzycznym (tygodniowo 22 godziny edukacji wczesnoszkolnej skorelowanej z j. angielskim). Oprócz tego dodatkowy język obcy, w-f, zajęcia komputerowe i religia.
Badanie dojrzałości szkolnej dla kandydatów  i spotkanie z rodzicami odbędzie się 3 lutego 2018 roku. O przyjęciu kandydatów do klasy I zadecyduje wynik badania dojrzałości szkolnej, na które składa się nie tylko badanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania w klasie „0” (m. in. znajomość liter, czytanie, liczenie w zakresie dziesięciu, rysowanie szlaczków), ale również badanie poziomu rozwoju w sferach: motorycznej, umysłowej, społecznej i emocjonalnej,

 czytaj więcej....153

Dzieci zgłoszone do naszej szkoły online lub telefonicznie dostaną pisemne zaproszenie na badanie dojrzałości. Badanie jest odpłatne – 150zł w dniu badania. W terminie do 2 tygodni po badaniu każde dziecko dostanie opis poziomu rozwoju. Szczegółowe informacje w sekretariacie naszej szkoły.

Uwaga kandydaci do klas od 2 do 6! Zapisy na egzaminy trwają cały rok, a rekrutacja do klas od 1 do 6 odbywa się w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego. Gdy zwalnia się miejsce w danej klasie, zapraszamy na egzamin chętnych, którzy figurują na naszych listach rezerwowych do poszczególnych klas. Kandydaci do klas II i starszych piszą test kompetencji, który obejmuje podstawy programowe przewidziane na daną klasę.

Zasady rekrutacji:

-  uczestnictwo w zajęciach badających dojrzałość szkolną w wyznaczonym terminie

-  podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka umowy o kształcenie ucznia

-  dokonanie wpłaty darowizny na konto fundacji z obowiązującym regulaminem opłat

 Regulamin opłat:

1. Rodzice w zamian za usługi świadczone przez Szkołę zobowiązuje się do uiszczenia czesnego, przekazywanej na wskazany przez spółkę rachunek bankowy, lub w kasie Szkoły.

2. Wpłata winna być dokonana do 3 dnia każdego miesiąca (płatne przez 10 miesięcy)

3. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe

4. Brak wpłaty czesnego za okres 3 miesięcy może spowodować zaprzestanie usług kształcenia Ucznia (rozwiązanie Umowy o kształcenie w trybie natychmiastowym) i poinformowanie o tym fakcie szkoły rejonowej (zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty).

5. Darowizna obowiązująca przy przyjmowaniu nowego ucznia do szkoły wynosi:

Kl. 1 i oddział przedszkolny   - 2000zł

Kl. 2                                   -  1700zł

Kl. 3                                    - 1400zł

Kl. 4                                    - 1100zł

Kl. 5                                    - 800zł

Kl. 6                                    - 500zł

Kl. 7                                    - 400zł

6. Rodzic zapisujący kolejne dzieci do Szkoły otrzymuje zniżkę 150zł miesięcznie przy opłatach za czesne.

7. Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.      

Regulamin przyjęć

W roku szkolnym 2016/17 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych, w tym jednej klasy, która będzie pracowała w systemie dwujęzycznym (tygodniowo 22 godziny edukacji wczesnoszkolnej skorelowanej z j. angielskim).

szkoła z klasa
radosna szkola
istaling
Tabliczka
Odkrywcy
Brithish council