Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Rekrutacja 2024/2025

Uwaga kandydaci do klas 1 i 0

Podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Od roku 2022/23 nie prowadzimy zewnętrznej rekrutacji do klas pierwszych. Przyjmujemy dzieci z klas 0 uczęszczających do dwujęzycznego przedszkola Pro-Beanusik, które jest powiązane ze szkołą merytorycznie jak również organizacyjnie. 

O zasadach rekrutacji do klas 0 i grupy 5-latków informujemy na stronie internetowej przedszkola http://pro-beanusik.pl/ w zakładce Rekrutacja – nabór.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w sekretariacie przedszkola - 797-780-007

Uwaga kandydaci do klas od 1 do 8!

Zapisy na testy kompetencji trwają cały rok, a rekrutacja do klas od 1 do 8 odbywa się w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego. Gdy zwalnia się miejsce w danej klasie, zapraszamy na testy kompetencji kandydatów, którzy figurują na naszych listach rezerwowych do poszczególnych klas. Kandydaci do klas I i starszych piszą test kompetencji, który obejmuje podstawy programowe przewidziane na daną klasę.

Zasady rekrutacji do klas 2-8

 • napisanie testu sprawdzającego umiejętności z j. polskiego, matematyki i j. anielskiego
 • rozmowa z pedagogiem szkolnym
 • podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka umowy o kształcenie ucznia
 • dokonanie wpłaty darowizny na konto fundacji zgodnie z obowiązującym regulaminem opłat

Regulamin opłat

 1. Rodzice w zamian za usługi świadczone przez Szkołę zobowiązuje się do uiszczenia czesnego, przekazywanej na wskazany przez spółkę rachunek bankowy, lub w kasie Szkoły.
 2. Wpłata winna być dokonana do 3 dnia każdego miesiąca (płatne przez 10 miesięcy)
 3. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe
 4. Brak wpłaty czesnego za okres 3 miesięcy może spowodować zaprzestanie usług kształcenia Ucznia (rozwiązanie Umowy o kształcenie w trybie natychmiastowym) i poinformowanie o tym fakcie szkoły rejonowej (zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty).
 5. Darowizna obowiązująca przy przyjmowaniu nowego ucznia do przedszkola/szkoły wynosi:

  Oddział przedszkolny       - 500zł

  Klasa 0                                - 400zł

  Kl. 1                                   - 2200zł
  Kl. 2                                   - 2000zł

  Kl.3                                    - 1800zł

  Kl.4                                    - 1600zł

  Kl.5                                    -1400zł

  Kl.6                                    -1200zł

  Kl.7                                    -1000zł

  Kl.8                                    -800zł

  Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 01.01.2024r.